Menu

Obchodní podmínky

Článek I.

Pořadatel semináře

Charakteristika semináře a program

 1. Pořadatelem semináře je QuantitativeConsulting, s.r.o., se sídlem Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1, IČ: 29020255, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160432.
 2. Charakteristika semináře, cena účasti na semináři, termín konání semináře, program semináře a další podrobné informace k semináři (včetně časového harmonogramu) jsou dostupné prostřednictvím webové stránky www.quantitative.cz.
 3. Podmínky účasti na semináři plynou z informací na webových stránkách a z těchto obchodních podmínek.

Článek II.

Uzavření smlouvy

 1. Odesláním vyplněného registračního formuláře, jímž se mj. specifikuje rozsah účasti na semináři, činí objednatel vlastním jménem, nebo jménem právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nabídku na uzavření smlouvy o zajištění účasti na semináři za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami pro osobu uvedenou v registračním formuláři.
 2. Po doručení registrace pořadatel objednateli zprávou elektronické pošty na adresu elektronické pošty uvedenou v příslušné části registračního formuláře zašle PŘEDBĚŽNÉ potvrzení. PŘEDBĚŽNÝM potvrzením se deklaruje, že nabídka objednatele byla doručena pořadateli. Nejde o uzavření smlouvy a ani o příslib uzavření smlouvy o poskytování služeb ve smyslu odst. 1.
 3. Pořadateli svědčí právo s objednatelem smlouvu neuzavřít.
 4. Přijme-li pořadatel nabídku na uzavření smlouvy, do 5 dní od doručení nabídky objednatele zašle objednateli zprávou elektronické pošty na adresu elektronické pošty uvedenou v registračním formuláři výzvu k úhradě kurzovného, na jehož základě objednatel kurzovné uhradí. Doručením výzvy je smlouva mezi objednatelem a pořadatelem o zajištění účasti na semináři uzavřena.
 5. Bude-li smlouva uzavřena, její neoddělitelnou součást tvoří tytoobchodní podmínky.
 6. Nepotvrdí-li pořadatel objednateli ve lhůtě a způsobem uvedeným v odst. 4 přijetí nabídky, smlouva uzavřena není.

Článek III.

Předmět smlouvy a závazky stran

 1. Předmětem smlouvy mezi objednatelem a pořadatelem je úplatné zajištění účasti na semináři organizovaného pořadatelem pro objednatelem označené osoby, k jejichž zajištění účasti na semináři je objednatel oprávněn smlouvu uzavřít a v této souvislosti disponovat v nezbytném rozsahu jejich osobními údaji. Charakteristika semináře je uvedena na webových stránkách pořadatele. V dalším platí tytoobchodní podmínky.
 2. Základním závazkem pořadatele je zajistit pro objednatelem označené osoby účast na semináři ve sjednaném rozsahu.
 3. Základním závazkem objednatele je převzít plnění a řádně, tj. v ujednané částce a včas, uhradit cenu služeb (kurzovné).

Článek IV.

Konferenční poplatek

 1. Kurzovné je účtováno, fakturováno a placeno v Korunách českých.
 2. V cizí měně či z bankovního účtu vedeného v cizí měně lze kurzovné hradit pouze na základě přepočtu ceny kurzovného na předmětnou cizí měnu spolu se zohledněním bankovních poplatků a transakčních nákladů platby tak, aby byla na bankovní účet pořadatele připsána částka odpovídající kurzovnému. Přepočet poplatku ve smyslu předchozí věty provede pořadatel semináře k žádosti objednatele předložené elektronickou poštou.
 3. Výše kurzovného plyne z webových stránek semináře. Kurzovné zahrnuje vstup na seminář,stravování a občerstvení specifikované v programu konference. Kurzovné nezahrnuje případné náklady na parkování či na ubytování.
 4. Kurzovné musí být uhrazeno do konce lhůty splatnosti předepsané pořadatelem na výzvě k úhradě kurzovného.
 5. Kurzovné je možné platit pouze bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet pořadatele uvedený ve výzvě k úhradě kurzovného.
 6. Platba bankovním převodem musí být identifikována variabilním symbolem určeným pořadatelem ve výzvě k úhradě kurzovného.
 7. Účastník bude na seminář vpuštěn pouze tehdy, pokud bylo zcela uhrazeno kurzovné.
 8. V případě registrace zaslané 3 dny a méně dní před konáním semináře, musí být úhrada kurzovného prokázána písemným potvrzením o provedení úhrady u registračního pultu v místě konání semináře.
 9. Poskytovatel objednateli po úhradě plné ceny kurzovného na adresu elektronické pošty uvedenou v registračním formuláři zašle potvrzení o úhradě a daňový doklad.
 10. Údaje vyplněné při registraci (fakturační údaje – IČO, DIČ, adresa) nelze po vystavení daňového dokladu měnit.

Článek V.

Stornování účasti

 1. Účast na semináři lze zrušit pouze písemným oznámením objednatele adresovaným a doručeným pořadateli semináře elektronickou poštou. Je-li předmětem smlouvy zajištění účasti na semináři pro více osob, lze účast na semináři zrušit i jen u některé z nich.
 2. Pro případ zrušení účasti na semináři se stanoví tyto stornopoplatky:
  1. do počátku 10 dne před konáním semináře bez stornopoplatku;
  2. od počátku 10 dne před konáním semináře do počátku dne před seminářem se stornopoplatkem ve výši 25% dohodnuté výše kurzovného pro osobu, jejíž účast na semináři se ruší;
  3. od počátku dne před seminářem do počátku dne konání semináře se stornopoplatkem ve výši 50% dohodnuté výše kurzovného pro osobu, jejíž účast na semináři se ruší;
 1. Od počátku dne semináře nelze účast na semináři zrušit. Kurzovné ani jeho část se v tomto případě nevrací. Právo na slevu z kurzovného ani právo na náhradní plnění objednateli nesvědčí. Uvedené v tomto pododstavci platí obdobně i pro případy, kdy se osoba, která se má na základě smlouvy mezi objednatelem a pořadatelem zúčastnit semináře, semináře nezúčastní.
 2. Při zrušení účasti na semináři, kdy vzniká právo na vrácení kurzovného nebo jeho části, se kurzovné, příp. jeho část vrací takto: na základě potvrzeného dobropisu objednatelem, který vystaví pořadatel, bude kurzovné vráceno zpět na číslo účtu objednatele.

 Článek VI.

Další podmínky

 1. Objednateli svědčí právo písemným oznámením nebo oznámením učiněným elektronickou poštou na k tomu určenou adresu elektronické pošty pořadatele, příp. v místě konání semináře u registračního pultu v době konání semináře před vstupem osoby, která se má na základě smlouvy mezi objednatelem a pořadatelem účastnit semináře, změnit osobu, která se má na základě jmenované smlouvy semináře zúčastnit.
 2. Pořadateli svědčí právo nevpustit účastníka semináře do prostor konání semináře, byť by byla uhrazena celá cena kurzovného, bude-li se účastník chovat nevhodně, nebude-li pro dané účely vhodně oblečen, bude-li zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, či bude-li zjevné, že bude jinak rušit průběh semináře.
 3. Pořadateli svědčí právo vykázat účastníka semináře z prostor konání semináře a zamezit mu v další účasti na semináři, bude-li se účastník semináře chovat nevhodně, tj. zejména bude-li rušit průběh semináře, bude-li obtěžovat ostatní účastníky semináře, bude-li se chovat agresivně nebo ničit vybavení v místě konání semináře.
 4. Nevpuštění účastníka semináře do prostor konání semináře či vykázání účastníka semináře z prostor konání semináře nezakládá právo na vrácení kurzovného ani právo na slevu z kurzovného.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. Změnu programu lze provést kdykoli. Oznámena může být i v průběhu konání semináře.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu místa konání semináře. Změna místa konání semináře se oznamuje zprávou elektronické pošty na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v registračním formuláři.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu konání semináře. Změna termínu konání semináře se oznamuje zprávou elektronické pošty na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v registračním formuláři.
 8. Změna programu, změna místa konání a ani změna termínu konání semináře nezakládá právo na odstoupení od smlouvy a ani právo na slevu z kurzovného.

Článek VII.

Ochrana osobních údajů

 1. Pořadatel bude kvůli zajištění účasti na semináři zpracovávat osobní údaje účastníků semináře a objednatele, příp. zástupců objednatele. Podmínky a podrobnosti týkající se zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s realizací smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem jsou dostupné na webových stránkách pořadatele.
 2. V rámci semináře může být pořízena fotografie, video záznam, audio záznam, či audiovizuální záznam účastníka a jeho projevů osobní povahy. Stane-li se tak, účastník souhlasí svou účastí na semináři s jejich pořízením a uděluje místně, časově i co do způsobu užití neomezenou bezplatnou licenci k užití ze strany pořadatele. Podrobnosti k rozsahu oprávnění pořadatele užít projevy osobní povahy a k rozsahu udělované licencejsou popsané v závěrečné části Svolení k zaznamenání a užití projevů osobní povahy licence.

Článek VIII.

Reklamace

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou poskytnuté služby, je povinen pořadatele o této skutečnosti informovat písemně, příp. zprávou elektronické pošty.
 2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do konce semináře. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
 3. Pořadatel obdržení reklamace do 2 pracovních dní potvrdí zprávou elektronické pošty.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení.
 5. Pořadatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nejpozději však do 5 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům semináře, rozhodne pořadatel o reklamaci nejpozději do 4 týdnů od dne reklamace.
 6. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele.
 7. Pořadatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Článek IX.

Ochrana spotřebitele

 1. V případě elektronického přihlášení na seminář (tj. prostřednictvím formuláře na webové stránce pořadatele) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta počíná plynout ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (viz čl. II. odst. 4). K dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty poskytovateli odesláno. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel (zaplacené kurzovné nebo jeho prozatím uhrazenou část), a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 2. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit poskytovateli poměrnou část kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 3. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 1.
 4. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu (zprávou elektronické pošty nebo formulářem na webových stránkách pořadatele) zaniká.
 5. Žádost o změnu smlouvy jakož i odstoupení od smlouvy je objednatel povinen odeslat pořadateli zprávou elektronické pošty. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením.

Článek X.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zajištění účasti na semináři uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek XI.

Zrušení semináře

 1. Pořadateli svědčí právo zrušit seminář a odstoupit od smlouvy o zajištění účasti na semináři uzavřené s objednatelem. Oznámení o zrušení semináře a o odstoupení od smlouvy pořadatel objednateli oznámí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou objednatelem v registračním formuláři.
 2. Při odstoupení pořadatele od smlouvy podle odst. 1 pořadatel vrátí objednateli účastnický poplatek v plné výši. Poplatek se vrací převodem na bankovní účet objednatele do 14 dní od zrušení semináře a odstoupení od smlouvy. Poplatek bude poukázán ve prospěch bankovního účtu objednatele, z nějž byla provedena úhrada poplatku, nebude-li objednatelem písemně označen jiný bankovní účet.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouvou nelze vypovědět. Odstoupit od smlouvy lze jen v případech uvedených v čl. IX. a XI. Ustanovení § 2002 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Změna obsahu smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem je možná pouze na základě písemné dohody stran.
 3. Nestanoví-li VOP nebo není-li smluvními stranami ujednáno jinak, řídí se jejich právní vztahy příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 1. listopadu 2018.

Svolení k zaznamenání a užití projevů osobní povahy (licence)

 1. Zúčastním-li se semináře, souhlasím, aby:
  1. mne a mé projevy osobní povahy a osobní údaje (podobizna/fotografie, videozáznam mé osoby, video či audio záznam mé osoby a hlasu a záznam a zápis mého osobního projevu, tak jak budou pořízeny na semináři, včetně přepisu mého osobního projevu) jako pasivního účastníka semináře pořadatel v rámci pořizování fotodokumentace, audio a videozáznamu z průběhu semináře, včetně přepisu osobních projevů, zaznamenal za účelem informování (prostřednictvím internetu, tištěných médií či jinak) o semináři, jejich účastnících a diskutovaných otázkách, anebo informování o činnosti pořadatele, příp. za marketingovými účely pořadatele vůči třetím osobám (využití fotografií atp. pro účely reklamy pořadatele atp.), a pořízené záznamy v souladu s uvedeným účelem bezplatně užíval do odvolání – jedná-li se o autorské dílo, platí ohledně možnosti odvolání odst. 2;
  2. mne a mé projevy osobní povahy a osobní údaje (podobizna/fotografie, videozáznam mé osoby, video či audio záznam mé osoby a hlasu a zápis mého osobního projevu, tak jak budou pořízeny na semináři, včetně přepisu mého osobního projevu) jako řečníka/aktivního účastníka semináře pořadatele v rámci pořizování fotodokumentace, audio a videozáznamu z průběhu semináře, včetně přepisu osobních projevů, zaznamenal za účelem informování (prostřednictvím internetu či tištěných médií) o semináři, jejich účastnících a diskutovaných otázkách, anebo informování o činnosti pořadatele, příp. za marketingovými účely pořadatele vůči třetím osobám (využití fotografií atp. pro účely reklamy pořadatele atp.), a pořízené záznamy v souladu s uvedeným účelem bezplatně užíval do odvolání – jedná-li se o autorské dílo, platí ohledně možnosti odvolání odst. 2.
 2. Jde-li o audio záznamy, videozáznamy, přepisy audio či videozáznamů, podobizny či fotografie, tj. veškeré mé projevy osobní povahy, byť by měly povahu autorského díla, uděluji pořadateli souhlas (příp. výlučnou licenci ve smyslu autorského zákona) k jejich bezplatnému užití (po celou dobu trvání majetkových práv) pro území celého světa včetně České republiky. Souhlas se uděluje bezpodmínečně a bez možnosti odvolání (na celou dobu trvání majetkových práv) a bez omezení co do množstevního rozsahu. Pořadatel je oprávněn tyto projevy osobní povahy i neužívat.
 3. Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence podle odst. 1 a 2 zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci postoupit třetí osobě, a to i za úplatu ve prospěch pořadatele.
 4. Beru na vědomí, že bez poskytnutí osobních údajů ve smyslu odst. 1 není povinné, avšak s ohledem na organizaci semináře není možné vyloučit, že má osoba, příp. mé projevy osobní povahy nebyly zaznamenány. Přijímám tudíž, že pokud se chci semináře zúčastnit, nelze jinak než udělit souhlas ve smyslu odst. 1 a podrobit se případně předmětnému zpracování osobních údajů.